www.watsai.net
วัดไทรงามธรรมธราราม ต. ดอนมะสังข์ อ. เมืองสุพรรณบุรี จ. สุพรรณบุรี 72000 โทร. 035-522005
ภาพละสังขาร พระครูภาวนานุศาสก์ อดีตเจ้าอาวาส และผู้ก่อตั้ง วัดไทรงามธรรมธราราม รูปที่ ๑
( หน้า 2/2 ) * คลิ๊กดูภาพ » หน้า 1 , หน้า 2

หน้าแรกวัดไทรงาม | ติดต่อทางวัด | Webhosting by WebSmooth.net | ขึ้นบน |